PREČO MY?...smiley
NAJNIŽŠIE CENY
NOVÝ TOVAR
MÁME NA SKLADE
RÝCHLE DODANIE
OPÝTAJTE SA

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom, ktorým je DIGIPARTNER s.r.o., so sídlom Stredná 151/12, 013 02 Nededza, IČO: 45722030, IČ DPH: SK2023099001, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 53481/L, (ďalej len "obchodník") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka.

Obchodníkom sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie predávajúci.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je:

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č.108/2024 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy obchodníka s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Kontaktné údaje obchodníka :

DIGIPARTNER s.r.o., Stredná 151/12, 013 02 Nededza, IČO: 45722030, IČ DPH: SK2023099001
poštová adresa: Digipartner, Stredná 151/12, 013 02 Nededza
Telefón: +421/ 903 800 196
Bankové spojenie: číslo účtu: Tatra banka a.s
tatrabanka

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
e-mail: za@soi.sk

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5. V prípade, že obchodník nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči obchodníkovi prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci obchodníkovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke obchodníka, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému obchodníka (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Obchodník následne po telefonickom overení platnosti objednávky zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že bola objednávka kupujúceho akceptovaná a potvrdená (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Akceptácia-potvrdenie objednávky obsahuje
informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o obchodníkovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie-potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Obchodník jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
   a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
   b) o obchodnom mene a sídle obchodníka informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   c) o telefónnom čísle obchodníka a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s obchodníkom, najmä adresu jeho elektronickej pošty alebo číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   d) o adrese obchodníka, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
   f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka
   g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka; obchodník zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka
   i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   j) o povinnosti kupujúceho uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil obchodník výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   l) o poučení o zodpovednosti obchodníka za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo obchodníkom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo obchodník poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa obchodník zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka,
   o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
obchodníka a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené napríslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých obchodník vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa obchodník zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u obchodníka a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka,
   w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu obchodníka a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu obchodníka.

2.7. Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

2.8. Tovar, ktorý obchodníka ponúka v internetovom obchode, bude dodaný na základe potvrdenej objednávky kupujúceho. Ponúkaný tovar je na podklade potvrdenej objednávky kupujúceho zakúpený pre kupujúceho prevažne v inej členskej krajine Európskej Unie a v dohodnutej lehote dodaný predávajúcím kupujúcému za dohodnutú cenu. Obchodník taktiež zaistí, aby v tovare, kde nie je nahraný firmware so slovenským jazykom, bol pred predajom firmware prehraný tak, aby menu výrobku bolo v slovenskom jazyku, pokiaľ je to technicky možné. Dodaný tovar bude opatrený elektronickým návodom k obsluhe v slovenčine alebo tlačeným návodom. Všetok zaradený tovar v kategóriach mobilné telefóny a tablety je predávaný ako upravený výrobok v zmysle §16 ods.3 250/2007 Z.z. Táto skutočnosť bude uvedená i na predajnom doklade. Všetky prístroje v kategórii mobilné telefóny a niektoré v kategórii tablety sú spôsobilé k prevádzke so SIM kartami operátorov krajín EU. Obsah dodávaného balenia i niektoré ďalšíe parametre sa môžu odlišovať od predajného balenia pre Slovenskú republiku,  táto skutočnosť nemôže byť považovaná za vadu. Všetok tovar je možné zaslať k odstráneniu závad výhradne obchodníkovi.

2.9. Farebné varianty vyobrazených produktov  tovaru sa nemusia zhodovať s aktuálne dodávaným farebnými variantami produktov. Výnimku tvoria produkty, u ktorých je farba špecifikovaná v označení produktu. Dodávané produkty možu byť označené logom operátorov alebo iným podobným logom bez predchádzajúceho upozornenia. Ak je zákazníkom požadovaná určitá farebná alebo jazyková varianta produktu, može zákazník tuto skutočnosť oznámiť obchodníkovi v poznámke v objednávke. Pokiaľ sa obchodník s kupujúcim nedohodne inak, je v takom prípade produkt dodaný v požadovanom prevedení, alebo je objednávka stornovaná.

2.10. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ

Ak je kupujúcim spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. 

Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ - fyzická osoba, najmä podnikateľ, ktorý uzatvára zmluvu /kupuje tovar/ v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti /bod 1/, platí pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a obchodníkom. Záručná lehota je 12 mesiacov /1 rok/. V tomto prípade nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

3. Práva a povinnosti obchodníka

3.1. Obchodník je povinný:
    a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
    b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
    c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu,
Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
    d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad, digitálny obsah/licenciu, ak je predmetom predaja),
    e) uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu produktu, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie produktu kontaktoval obchodníka telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS) za zvýšenú tarifu, pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je spotrebiteľ povinný za volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátku textovú správu (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky obchodník,                                                                                                                                                                                      
    f) predávať použitý tovar alebo tovar s vadami oddelene od ostatných tovarov alebo osobitne označený; to neplatí, ak obchodník ponúka výlučne použitý tovaralebo tovar s vadami,
    g)  poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný, a vo forme ustanovenej právnym predpisom, určenej zmluvou alebo na žiadosť spotrebiteľa a bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa v jemu prístupnej forme podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; možnosť súbežného používania iných jazykov, označení, grafických symbolov a piktogramov tým nie je dotknutá,
     h)  poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady služby a o lehote, v ktorej vadu odstráni, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady služby, bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom,
     i)   písomne oznámiť spotrebiteľovi dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady služby, ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady služby,

3.2. Obchodník má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný obchodník dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je obchodník povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti obchodník už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané obchodníkom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je obchodník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, obchodník je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.4. V odôvodnených prípadoch môže obchodník od kupujúceho požadovať úhradu časti alebo celej kúpnej ceny na bankový účet predajcu pred dodaním tovaru. Ide hlavne o objednávky vo vyššej hodnote ako 700 € alebo o objednávky kupujucého, ktorý v minulosti nesplnil podmienky z uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a obchodníkom. 

3.5. Obchodník si vyhradzuje právo overiť totožnosť spotrebiteľa alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru spotrebiteľom platená vopred prostredníctvom bankového prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.                                                                                              

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol obchodníkom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:
    a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
    b) zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
    c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Kupujúci má právo
   a) na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,
   b) na informácie v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona a právne záväzných aktov Európskej únie,
   c) na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady produktu,
   d) podať podnet orgánu dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 26 zákona, ak sa domnieva, že boli porušené práva alebo právom chránené záujmy spotrebiteľa,
   e) na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá porušila práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ak spotrebiteľ na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa; pri určovaní výšky primeraného finančného zadosťučinenia súd prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, rozsah, následky, trvanie a okolnosti porušenia práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.

 

5. Dodacie podmienky

Ak sa nedohodlo inak, obchodník sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi na dodaciu adresu len na územie Slovenskej republiky.

 
Packeta výdajné miesto  : doručenie zásielky na výdajné miesto vybranej zásielkovne do 2 pracovných dní, pred sviatkami doba doručenia tovaru nie je garantovaná.
   1. Zásielka pripravená na vyzdvihnutie bude oznámená prostredníctvom SMS avíza s heslom / PIN kód.
   2. Doba na vyzdvihnutie zásielky:
        Výdajné miesto: 5 kalendárnych dní. Predĺženie je možné maximálne o ďalšie 2 dni na 7 kalendárnych dní.
        Z-BOX: 2 kalendárne dni. Predĺženie je možné maximálne o ďalší 1 deň na 3 kalendárne dni.
 
Packeta Expresné doručenie na adresu:: doručovanie zásielky bude príjemcovi oznámené SMS avízom s predpokladaným minútovým časom doručenia a s heslom / PIN kód.
                                           
5.1.1. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Faktúra obsahuje  zákonom uvedené všetky potrebné údaje pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

5.2. Ak sa obchodník a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy na dodaciu adresu na územie Slovenskej republiky. Ak obchodník nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Obchodník je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje obchodník je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach obchodníka umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu obchodníka sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je obchodníkom alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

5.6. V prípade, ak obchodník dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť obchodníkovi kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká obchodníkovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8. Kupujúcemu odporúčame skontrolovať zásielku, teda tovar v jeho obale ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu obchodníka, doručovateľa. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca obchodníka alebo prepravca na žiadosť kupujúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. tzv škodový zápis, ktorého správnosť potvrdí zástupca obchodníka alebo prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného obchodníkovi môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi znáša predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru obchodníkom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.


6. Kúpna cena a platobné podmienky

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi obchodníkom a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, obchodník doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh obchodníka na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet obchodníka, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí obchodníkovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet obchodníka. Platba na účet vopred musí byť uhradená na účet Obchodníka v deň vytvorenia objednávky, v opačnom prípade môže byť Obchodníkom objednávka zrušená z dôvodu zmeny ceny tovaru alebo vypredania tovaru.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí obchodníkovi celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, obchodník je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a obchodník tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.                                                                                                                                                                                                             

6.7. Vec s digitálnymi prvkami sa považuje za dodanú okamihom, keď je spotrebiteľovi sprístupnený na stiahnutie a inštaláciu príslušný digitálny obsah alebo digitálna služba, alebo ak ide o nepretržité dodávanie digitálneho obsahu alebo poskytovanie digitálnej služby počas dohodnutej doby, okamihom začatia jeho sprístupňovania spotrebiteľovi.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od obchodníka alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď obchodník umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Ak je kupujúcím spotrebiteľ - fyzická osoba záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianského zákonníka 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

Ak je kupujúcím iná osoba ako spotrebiteľ - fyzická osoba, najmä podnikateľ, ktorý uzatvára zmluvu /kupuje tovar/ v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti /bod 1/, platí pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a obchodníkm. Záručná lehota je 12 mesiacov /1 rok/. V tomto prípade nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od zmluvy.

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Reklamačný poriadok nájdete tu: Obchodné podmienky - Reklamačný poriadok

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (nepoužívať výrobok), a to u obchodníka, či  určenej osoby. Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

Podrobné informácie nájdete tu: Obchodné podmienky - Ochrana súkromia .

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak obchodník nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, obchodník je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je obchodník povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote podľa § 20 Zákona č.108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak obchodník včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť obchodníkovi.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
     a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
     b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
     c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty,

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má obchodník vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, účinky odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k zmluve, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci doručí obchodníkovi tovar kompletný -  nepoškodený, nepoužívaný, vrátane kompletnej dokumentácie a príslušenstva, ktoré bolo v predajnom balení. Pri nesplnení podmienok môže obchodník postupovať podľa bodu 10.15.

10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá. Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Obchodník nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Kupujúci znáša len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f). Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Obchodník je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí obchodníkovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť obchodníkovi:
    a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške
    b) náklady, ktoré vznikli obchodníkovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť  náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
    a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
    b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
    c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
    d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy                                                   
    m) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a
2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.


11. Recenzie tovaru

11.1. Obchodník si vyhradzuje právo nezverejniť pri tovaroch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno obchodníka.
11.2. Obchodník zabezpečuje, že hodnotenia produktov na svojej webovej stránke, ktoré predáva, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili. Hodnotenie produktu môže poskytnúť len spotrebiteľ, ktorý si daný výrobok alebo službu od predávajúceho skutočne zakúpil.


12. Záverečné ustanovenia

12.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964  Zb.občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky - uzatvorením kúpnej zmluvy. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.digipartner.sk

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Príloha č. 1

Odstúpenie od kúpnej zmluvy ( tento formulár vyplňte a zašlite len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy).

Formulár vo formáte PDF nájdete TU:


Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka

Dokument vo formáte PDF nájdete TU:

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má v súlade so zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní, okrem zmluvy, ktorej predmetom je

· poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

· dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

· dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak dodávanie digitálneho obsahu začalo a spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa

· uzavretia zmluvy (pri zmluve o poskytnutí služby alebo pri zmluve o dodaní digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči);
· keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar (pri zmluve o dodaní tovaru);
· keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene);
· keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru (pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí)
· keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar (pri dodávaní tovaru opakovane počas určitého času).

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od tejto zmluvy más informujte o svojon royhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

DIGIPARTNER s.r.o., so sídlom Stredná 151/12, 013 02 Nededza, e--mail: obchod@digipartner.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou našich všeobecných obchodných a reklamačných podmienok a zaslali sme Vám ho aj e-mailom alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: obchod@digipartner.sk.  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu sídla spoločnosti: DIGIPARTNER s.r.o., Stredná 151/12, 013 02 Nededza, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

5. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

6. Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a tento vrátiť predávajúcemu

 

V Nededzi 1.5.2016, aktuálne znenie od 1.7.2024

                                                                                                                                                                                                                    


Na našej webovej stránke využívame súbory cookies, ktoré používame pre zabezpečenie správnej funkčnosti stránky, prispôsobenie jej obsahu a analýzu návštevnosti. Súhlasíte s používaním súborov cookies?

Zásady ochrany osobných údajov

Technické cookies

Technické akebo funkčné cookies zabezpečujú funkcie, ktoré majú slúžiť návštevníkovi webovej stránky, bez nich webové stránky nemôžu správne fungovať.

Analytické cookies

Tieto cookies nám pomáhajú zhromažďovať údaje ako návštevníci používajú našu webovú stránku a odstraňovať prípadné chyby, ktoré sa pri prehliadaní webu nájdu.

Marketingové cookies

Tieto cookies nám pomáhajú zobrazovať Vám v reklamných priestoroch obsah, ktorý Vás naozaj zaujíma a predstaviť Vám novinky na našom e-shope.
 
 
 
Spravovať cookies
Potvrdiť výber
Súhlasím
Nesúhlasím